Adviseren

Heeft je organisatie een sociaal, cultureel of educatief doel en heb je de intentie om een inclusief aanbod of werking uit te bouwen. Dan coachen we je organisatie zodat je aanbod ook bereikbaar wordt voor mensen met een handicap.

Autismevriendelijk

Autismevriendelijkheid hangt nauw samen met de kennis die men heeft over autisme. Onbekend is onbemind. Vanuit ervaring met autisme ontwikkelde Autisme Centraal een filosofie en concrete handvaten om autisme en autistisch denken beter te leren kennen. Als mensen concreter communiceren worden misverstanden vermeden en groeit wederzijds begrip. Op die manier kan autismevriendelijkheid in de samenleving groeien.

Initiatiefnemers van autismevriendelijke projecten kunnen terecht bij Autisme Centraal voor advies bij opstart van hun project. Initiatiefnemers die beroepshalve ook met mensen met autisme werken (scholen, MPI, CLB, Gon) kunnen terecht in onze vormingen op maat en cursussen.

Heb je een begeleidingsvraag van mensen met NAH?

“Sig krijgt regelmatig vragen over handicap/beperking in de ruimste zin van het woord, zowel van organisaties als van individuen. Dit gaat bijvoorbeeld over begeleidingsvragen van mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of over informatie waar mensen terecht kunnen met hun problematiek (bv. in een thuisbegeleidingsdienst of verwijzen naar een therapeut in een bepaalde regio). We trachten op elke vraag een antwoord te formuleren. Soms monden dergelijke vragen uit in een gezamenlijk vormingsmoment of een ontlening van materiaal uit onze documentatiedienst. Vaak verwijzen we ook door naar andere organisaties met specifiekere knowhow. We doen hiervoor ook een beroep op het ruime Sig-netwerk van experten.

Wil je mensen met een handicap in je werking opnemen?

Inclusie blijft een moeizaam proces, de drempel om mensen met een handicap evenwaardig in een werking op te nemen is nog vaak heel hoog. Vooral het vooroordeel dat àlle mensen met een handicap een gespecialiseerde aanpak, specifieke aanpassingen en veel extra ondersteuning nodig hebben is hardnekkig. Door 'goede-praktijk'-ervaringen te delen, willen we dit vooroordeel weerleggen.Ook de kansen tot inclusie en meer kwaliteit van leven die de nieuwe ontwikkelingen in de ondersteuning van mensen met een handicap (PersoonsVolgende Financiering), in het onderwijs (M-decreet), in de bewindvoering, … bieden wil Gezin en Handicap onder de aandacht brengen.

Advies over VGT en dovencultuur nodig?

Doof Vlaanderen biedt vorming en ondersteuning op maat. Naast eenmalige lezingen over Vlaamse Gebarentaal en/of dovencultuur bieden we ook meer uitgebreide initiatielessen Vlaamse Gebarentaal aan. In 5 halve dagen organiseren we: één sessie over Dovencultuur en VGT en daarna 4 sessies initiatie VGT. In 5 halve dagen leren we u een basis VGT en gebaren die van toepassing zijn op de werkvloer. Na deze cursus kan u eenvoudig communiceren met dove bezoekers en/of personeel.

Daarnaast geeft Doof Vlaanderen ook advies aan organisaties met een concrete vraag over hoe om te gaan met dove collega's of klanten.

Workshop voor organisaties die met dove migranten in aanraking komen

Veel diensten en organisaties zitten met vragen over hoe ze dienen om te gaan met dove mensen van buitenlandse origine, dus dit thema is een goede ingangspoort om het ruimere plaatje te schetsen. Diensten en organisaties die in aanraking komen met dove migranten hebben nood aan andere informatie dan dovenclubs: vaak ontbreekt elke expertise over doof-zijn en dan is de eerste opdracht hen daarover in te lichten.

Heb jij interesse in een dergelijk workshop of zit je nog met vragen? Dan mag je steeds contact opnemen met Kathleen Vercruysse, verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van deze workshops: kathleen.vercruysse@doof.vlaanderen.
 

Heb je een concrete vraag over aanpak of ondersteuning van persoon met ADHD?

 Naast infosessies en vormingen op maat gesneden van de aanvrager, geeft centrum ZitStil advies aan organisaties met vragen over hoe ze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen optimaal gebruik kunnen maken van hun diensten.